2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 26.2.2020

Τo  Ελλιηνικό Ίδρυμα Έρευνας και Κανοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) καλεί τα ενδιαφερόμενα Μέλη ΔΕΠ και τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρουσιάζονται στο συννημένο αρχείο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους από τη Δευτέρα 17/02/2020 έως και την Τρίτη 31/03/2020.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα 24.500.000 €.

Η Προκήρυξη και ο Οδηγός Διαχείρισης της παρούσας Προκήρυξης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Η Προκήρυξη θα δημοσιευτεί και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.)