Επιχορήγηση συμμετοχής Υποψηφίων Διδακτόρων σε συνέδρια 2020 [Α' εξάμηνο]

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 21.2.2020

Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) της Σχολής, συνεδρία αρ.6/19-02-2020, αφού έλαβε υπόψη:

  1. την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ) της Σχολής, συνεδρία αρ.1/12-02-2020 και
  2. την από 12-12-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φοιτητικής Λέσχης ΕΜΠ,

αποφάσισε την ισοκατανομή του ποσού που αντιστοιχεί στη Σχολή σε δύο ημερολογιακά εξάμηνα, με βάση τις ημερομηνίες διεξαγωγής των συνεδρίων. Πιο συγκεκριμένα:

  • Α’ εξάμηνο (22/01/2020 έως 30/06/2010): 1.950€
  • Β’ εξάμηνο (01/07/2020 έως 31/12/2020): 1.950€

Επιπλέον, εγκρίθηκε η οικονομική ενίσχυση έντεκα (11) Υποψηφίων Διδακτόρων στα έναντι αυτών αναγραφόμενα συνέδρια για το Α’ εξάμηνο του οικονομικού έτους 2020. Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων, διαπιστώθηκε υπέρβαση του διαθέσιμου κονδυλίου και επομένως, η ΓΣ αποφάσισε την ποσοστιαία μείωση των ποσών, τα οποία διαμορφώνονται ως εξής:

  • 145€ για συνέδρια εσωτερικού ή στην Κύπρο
  • 200€ για συνέδρια εξωτερικού (Ευρώπη)
  • 280€ για συνέδρια εξωτερικού (εκτός Ευρώπης)

Οι ΥΔ μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις επιχορήγησης για συνέδρια που θα διεξαχθούν εντός του Β’ εξαμήνου 2020 και μέχρι την ημερομηνία που θα οριστεί και θα ανακοινωθεί εγκαίρως πριν από τη συνεδρίαση της ΕΜΣ. Όσες αιτήσεις με πλήρη φάκελο έχουν ήδη κατατεθεί, θα ληφθούν υπόψη και δεν απαιτείται εκ νέου κατάθεση. Εφόσον προκύψει υπόλοιπο από το Α’ εξάμηνο, θα προστεθεί στο διαθέσιμο κονδύλι για το Β’.

Συνημμένα Αρχεία: