Υποτροφές (4) για σπουδές δεύτερου και τρίτου κύκλου σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού Κληροδοτήματος "Κων/νου Βέλλιου" 2016-2017

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 15.1.2020

Υο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκηρύσσει δύο (2) διαγωνισμούς σε βάρος του Κληροδοτήματος "Κων/νου Βέλλιου" για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων υποτρόφων άπορων πτυχιούχων των ημεδαπών Πανεπιστημίων για σπουδές Δευτέρου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού σε πρόγραμμα σπουδών αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Οι υποψήφιοι καταλαμβάνουν τις ανωτέρω θέσεις υποτροφίας, εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχει η προϋπόθεση της οικονομικής αδυναμίας για τη χορήγηση υποτροφίας από το ως άνω κληροδότημα.

Δεδομένου ότι ο όρος της οικονομικής αδυναμίας και ο τόπος καταγωγής συνιστούν αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση της υποτροφίας, οι αιτούντες συμμετοχή στους παρόντες διαγωνισμούς θα κληθούν να υποβάλουν τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη δικαιολογητικά και, αφού διαπιστωθεί η συνδρομή των ως άνω προϋποθέσεων, θα συμμετάσχουν στους προκηρυσσόμενους με την παρούσα Προκήρυξη διαγωνισμούς. Σε αντίθετη περίπτωση η διεξαγωγή των διαγωνισμών θα ματαιωθεί.

Στην παρούσα διαδικασία δεν δύνανται να συμμετέχουν όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν λάβει στο παρελθόν υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές για την ίδια βαθμίδα σπουδών από το κληροδότημα "Κων/νου Βέλλιου" ή από άλλο κληροδότημα.

Εκ των ανωτέρω τεσσάρων (4) θέσεων υποτρόφων,

 • μία (1) θέση προορίζεται για τους καταγόμενους από τη Βλάστη Ν. Κοζάνης και
 • μία (1) θέση για τους καταγόμενους από τη Νέα Πέλλα Αταλάντης Φθιώτιδας.

Οι ανωτέρω θέσεις υποτρόφων απονέμονται με τον πρώτο διαγωνισμό. Σε περίπτωση που προσέρχονται μέχρι ένας (1) υποψήφιοι για κάθε μια εκ των δύο (2) ανωτέρω θέσεων υποτροφίας, ο πρώτος διαγωνισμός παραλείπεται.

Οι λοιπές δύο (2) θέσεις υποτροφίας και οι θέσεις υποτροφίας του πρώτου διαγωνισμού που απομένουν κενές, πληρούνται με δεύτερο διαγωνισμό, ο οποίος πραγματοποιείται μεταξύ των καταγόμενων από τη Μακεδονία, στον οποίο δύνανται να συμμετέχουν και οι καταγόμενοι από τη Βλάστη του Ν. Κοζάνης και τη Νέα Πέλλα Αταλάντης Φθιώτιδας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά το δεύτερο διαγωνισμό προτιμώνται οι καταγόμενοι κατά σειρά από τη Βλάστη Ν. Κοζάνης, τη Νέα Πέλλα Αταλάντης Φθιώτιδας, την Καστοριά και τη Σιάτιστα.

Οι ανωτέρω διαγωνισμοί θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, ως εξής:

 1. Ο πρώτος διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 21/5/2020, ημέρα Πέμπτη
 2. Ο 2ος διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 22/5/2020, ημέρα Παρασκευή

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τον τόπο και την ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού με ανακοίνωση της Εξεταστικής Επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για συμμετοχή στους ανωτέρω διαγωνισμούς από τις 5/2/2020, ημέρα Τετάρτη έως και τις 5/4/2020, ημέρα Κυριακή, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν ως πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης περιγράφεται αναλυτικά στη συνημμένη προκήρυξη.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:

 1. Νεοελληνική Γλώσσα (Έκφραση- Έκθεση) και
 2. Οι πτυχιούχοι της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:
  • Ιστορία και Θεωρία 5
  • Οικοδομική 2
  • Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 8
  • Πολεοδομία 2

Η διαδικασία αξιολόγησης, η κλίμακα βαθμολογίας, η διαδικασία υποβολής ενστάσεων , καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στη συνημμένη προκήρυξη.

Η μηνιαία χορηγία ανέρχεται σε χίλια (1.000) ευρώ και προσμετράται από την έναρξη των μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (κυρίως για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής). Η χορήγησή της διαρκεί μέχρι ένα (1) έτος ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών και εφόσον επαρκούν τα έσοδα του κληροδοτήματος και η πορεία των σπουδών του/της υποτρόφου είναι πολύ καλή. Σε περίπτωση εξ αποστάσεως σπουδών σε πανεπιστήμια του εξωτερικού η μηνιαία χορηγία ανέρχεται σε πεντακόσια (500) ευρώ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 σε εγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος, στον οποίο θα χορηγηθεί υποτροφία σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν μπορεί να τύχει νέας υποτροφίας για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις συγκεκριμένες μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές και για προηγούμενες μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές) είτε από την ίδια είτε από άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά.

Συνημμένα Αρχεία: