Υποτροφίες (4) διδακτορικών σπουδών εξωτερικού Κληροδοτήματος "Νικ. Δ. Χρυσοβέργη" 2019-2020

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 16.5.2019

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τη χορήγηση τεσσάρων (4) υποτροφιών, με επιλογή, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Νικ. Δ. Χρυσοβέργη».

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων/Τ.Ε.Ι.) με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», οι οποίοι επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στο εξωτερικό, στις εξειδικεύσεις «Θεωρητικά Μαθηματικά», «Φυσική», «Εξελικτική Βιολογία» και «Μοριακή Βιολογία».

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 2η Ιουλίου 2019.

Όλες οι πληροφορίες παρέχονται στον παρακάτω σύνδεσμο του ΙΚΥ.

Συνημμένα Αρχεία: