Υποτροφίες (2) μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών εσωτερικού Κληροδοτήματος "Αφών Ζωσιμά" 2017-2018

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 18.3.2019

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων προκηρύσσει τη χορήγηση, με επιλογή, δύο (2) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος "Αφών Ζωσιμά" για σπουδές δεύτερου κύκλου (μεταπτυχιακές) και τρίτου κύκλου (διδακτορικές) σε ημεδαπά Πανεπιστημία.

Οι προϋποθέσεις χορήγησης, η διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναφέρονται στη συνημμένη προκήρυξη, η οποία έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  και του Υπουργείου Οικονομικών.

Συνημμένα Αρχεία: