Προκήρυξη 47ου τακτικού προγράμματος υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές του Ιδρύματος Μποδοσάκη 2019-2020

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 18.1.2019

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, προκηρύσσει τη χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε ελληνικά ή αλλοδαπά πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2019- 2020. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι φοιτητές του πανεπιστημιακού τομέα των Α.Ε.Ι. των επιστημονικών κλάδων και για τα αντίστοιχα πεδία μεταπτυχιακών σπουδών που αναφέρονται στην προκήρυξη.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 4η Μαρτίου 2019, μετά την οποία καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή. Η υποβολή των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών γίνεται μόνο ηλεκτρονικά εδώ.

Τα αποτελέσματα γνωστοποιούνται ατομικά σε κάθε υποψήφιο με e-mail.

Ο αριθμός των υποτροφιών θα εξαρτηθεί από το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί και τις δυνατότητες του Ιδρύματος.

Στον παρακάτω σύνδεσμο, μπορείτε να βρείτε:

  • Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, το οποίο περιλαμβάνει τα επιλέξιμα επιστημονικά πεδία μεταπτυχιακών σπουδών, τις γενικές προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφιών, τις οδηγίες σχετικά με την αίτηση και τα δικαιολογητικά  που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του υποψήφιου υπότροφου, τη διαδικασία επιλογής καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του υποψηφίου.
  • Ένημερωτικό σημείωμα προς τους υποψήφιους υποτρόφους.

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ
Λεωφόρος Βασ. Γεωργίου Β' 5
106 74, Αθήνα
Τηλ. +30-210-3237973, +30-210- 3237804
Fax  +30-210-3237976
http://www.bodossaki.gr
www.facebook.com/bodossakifoundation
https://twitter.com/bodossaki