Υποτροφίες (700) διδακτορικών σπουδών εσωτερικού Ι.Κ.Υ. - Ε.Σ.Π.Α. 2016-2018 [αποτελέσματα]

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 14.9.2018

Ανακοινώνονται οι Πίνακες «Επιλεγέντων Υποψηφίων» και «Επιλαχόντων Υποψηφίων» της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας»-2ος Κύκλος, σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Α.Π. 3377/ 28-03-2018) της ανωτέρω πράξης.

Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα έγγραφα και στο Δελτίο Τύπου.