Γενική Συνέλευση Σχολής

Το ανώτατο διοικητικό όργανο της Σχολής είναι η Γενική Συνέλευση. Απαρτίζεται από όλα τα Μέλη ΔΕΠ της Σχολής, καθώς και από έναν εκπρόσωπο ανά κατηγορία των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ).

Οι αρμοδιότητες της Γ.Σ. ορίζονται από το Ν. 4009/2011, καθώς και από τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΕΜΠ.