ΤΟΜΕΑΣ IV

Εργαστήριο Ενεργειακού – Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Εγκαταστάσεων και Αρχιτεκτονικού Περιβάλλοντος

  Τηλέφωνο Fax

Διευθυντής

Θεσμοθέτηση: 
Ιδρυτική πράξη, Π.Δ. 324/2002, ΦΕΚ 278Α/19-11-2002

Το Εργαστήριο Ενεργειακού-Βιοκλιματικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικού Περιβάλλοντος καλύπτει ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες στα ακόλουθα αντικείμενα:

α. Τη διερεύνηση των παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν και ελαχιστοποιούν τις ενεργειακές απαιτήσεις στα κτίρια και τους οικισμούς.

β Την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων κτιρίων και οικισμών.

γ Την ορθολογική χρήση της ενέργειας που προέρχεται από συμβατικές είτε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

δ  Τις βιοκλιματικές παρεμβάσεις και την οικονομική αξιολόγησή τους σε κτίρια και οικισμούς.

ε  Τη βέλτιστη λειτουργία και  μορφολογική ένταξη των εγκαταστάσεων στα κτίρια.

στ Τα συστήματα συμπαραγωγής θερμικής-ηλεκτρικής ενέργειας.

ζ  Τα συστήματα βελτίωσης του βαθμού απόδοσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

η  Την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (μικτά υδροηλεκτρικά έργα, αιολικά πάρκα, βιομάζα) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.