ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ

Εργαστήριο Οικοδομικής και Βιομηχανικού Αντικειμένου

  Τηλέφωνο Fax

Διευθυντής

Θεσμοθέτηση: 
Ιδρυτική πράξη Π.Δ. 175/1998, ΦΕΚ 130Α/16-6-1998