ΤΟΜΕΑΣ II

Εργαστήριο Χωροταξίας και Οικιστικής Ανάπτυξης

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
 • 210 772 1584
  Τηλέφωνο Fax

Διευθύντρια

Θεσμοθέτηση: 
Ιδρυτική πράξη, Π.Δ. 573/1981 (ΦΕΚ 149Α/11-6-1981), Ένταξη στη Σχολή ΦΕΚ 80Β/1-3-1983

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το Εργαστήριο Χωροταξίας και Οικιστικής Ανάπτυξης (ΕΧΟΑ) είναι ένα από τα ερευνητικά εργαστήρια του Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας, της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Πολυτεχνείου.

Ιδρύθηκε το 1981 (Π.Δ.573/1981). Λειτούργησε το 1983 (Ένταξη στην Σχολή: Υ.Α. Β1/29/83 - Β'80).

Ο Λουδοβίκος Βασενχόβεν, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, ήταν ο πρώτος διευθυντής του Εργαστηρίου μέχρι το 2005. Από το 2005 κι έπειτα το εν λόγω εργαστήριο, διευθύνεται από την Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Σοφία Αυγερινού – Κολώνια.

Η θεματολογία της ερευνητικής δραστηριότητας του ΕΧΟΑ καλύπτει ένα εκτεταμένο πεδίο της πολεοδομίας και αστικού σχεδιασμού, της χωροταξίας και οικιστικής ανάπτυξης, του σύγχρονου χωρικού σχεδιασμού.

Βασικοί σκοποί είναι η προσέγγιση των χωρο-κοινωνικων θέματων , η ανάπτυξη μεθόδων για την προσέγγισή τους και η διατύπωση κατευθύνσεων στρατηγικών παρεμβάσεων.

Η θεματολογία της ερευνητικής δραστηριότητας του ΕΧΟΑ μέχρι σήμερα εντάσσεται στις ακόλουθες περιοχές:

 • Έρευνα για τις πηγές και μεθόδους ανάλυσης του χώρου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Διερεύνηση των ιδιομορφιών που στο πλαίσιο της σύγχρονης κρίσης παρουσιάζονται στον ελληνικό χώρο: δημογραφικές, κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές δυναμικές και σύγχρονοι μετασχηματισμοί.
 • Περιεχόμενο και διαδικασίες χωρικού σχεδιασμού (εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο).
 • Βασικές παράμετροι αειφορίας στο σχεδιασμό του χώρου - θεσμικά εργαλεία και πολιτικές.
 • Προσέγγιση θεμάτων τουρισμού, πολιτισμού, τοπικών τεχνογνωσιών και δημιουργικότητας- χωρικός σχεδιασμός και αστική ανάπτυξη.
 • Χωρική ανάπτυξη, βιομηχανική και μεταποιητική δραστηριότητα.

ΣΤΟΧΟΙ

Το Εργαστήριο Χωροταξίας και Οικιστικής Ανάπτυξης έχει ως στόχους:

 • Την υποστήριξη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εκπαιδευτικών αναγκών του ΕΜΠ στα θέματα της πολεοδομίας, και αστικού σχεδιασμού, της χωροταξίας και οικιστικής ανάπτυξης, του σύγχρονου χωρικού σχεδιασμού.
 • Την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων στο γνωστικό αντικείμενο της πολεοδομίας, και αστικού σχεδιασμού, της χωροταξίας και οικιστικής ανάπτυξης, του σύγχρονου χωρικού σχεδιασμού.
 • Την επιστημονική, ερευνητική και εκπαιδευτική συνεργασία με ελληνικά και ξένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και κέντρα ερευνών.
 • Τη συνεργασία με σχετικές δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς στα πλαίσια των στόχων του επιστημονικού αντικειμένου.
 • Την οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, διαλέξεων και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.

Η χρήση των εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου Χωροταξίας και Οικιστικής Ανάπτυξης γίνεται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδαστές, υποψήφιους διδάκτορες, μέλη ΔΕΠ του ΕΜΠ, μέλη άλλων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και από εξωτερικούς συνεργάτες – ερευνητές.