Ο μεταβαλλόμενος ρόλος της συμμετοχής - Αναζητώντας τα χαρακτηριστικά της συμμετοχής των πολιτών στις διάφορες κλίμακες λήψης αποφάσεων

Ημερομηνία Αποδοχής: 
09.07.2019
Ημερομηνία Έναρξης: 
25.09.2019
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
11.12.2019
Ερευνητής: 
Αλεξάνδρα Λινάρδου
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Βασίλειος Αυδίκος
Ιωάννης Χωριανόπουλος