Αστυακή εμπειρία και διαλεκτική της 'απομάγευσης': Η τοπιακή πρόσληψη ως ενέργημα αυτοσυγκρότησης και η παραγωγή του χώρου

Ημερομηνία Αποδοχής: 
09.07.2019
Ημερομηνία Έναρξης: 
13.05.2020
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
08.07.2020
Ερευνητής: 
Αλέξανδρος Πολυχρονόπουλος
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Παναγιώτα (Πέννυ) Κουτρολίκου
Γεώργιος Σαγκριώτης