Τοπίο, Πόλη, Οικολογία: Ροές και Συστήματα Υποδομών στο Μεσογειακό Τοπίο

Ημερομηνία Αποδοχής: 
29.10.2014
Ημερομηνία Έναρξης: 
20.05.2015
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
17.06.2015
Ερευνητής: 
Αλέξανδρος Ζώμας
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Αθανάσιος Παγώνης
Μαρία Γούλα