Χωρικοί Μετασχηματισμοί της Οικειότητας στην Ελληνική Μεταπολεμική Κατοικία

Ημερομηνία Αποδοχής: 
14.06.2017
Ημερομηνία Έναρξης: 
13.12.2017
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
21.02.2018
Ερευνητής: 
Σάρρα Μάτσα
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: