Υβριδικές Χωρικές Μεταλλάξεις του Αστικού Δημόσιου Χώρου: Πολιτικοί Συσχετισμοί και Νέες Τεχνολογίες

Ημερομηνία Αποδοχής: 
29.10.2014
Ημερομηνία Έναρξης: 
20.05.2015
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
17.06.2015
Ερευνητής: 
Ελένη Μήτση
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Παναγιώτης Νούτσος