Μουσείο. Δομητική αναβάθμιση και περιβαλλοντικός σχεδιασμός κτιριακού αποθέματος.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
12.07.2018
Ημερομηνία Έναρξης: 
12.07.2018
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
15.05.2019
Ερευνητής: 
Άννα Οικονόμου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Άγις Παπαδόπουλος