Σπυρίδων Ρογκάν

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3340
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3857
Βαθμίδα: 
Ομότιμος καθηγητής
Τίτλοι σπουδών: 

Διπλωματούχος Αρχιτέκτων ΕΜΠ
M. Arch. Πανεπιστημίου CORNELL ΗΠΑ

Γνωστικό αντικείμενο: 
Στην περιοχή των αρχ/κων συνθέσεων με έμφαση στο σχεδιασμό κτιρίων & χώρων σύνθετων λειτουργιών
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
  • Αρχιτεκτονική σύνθεση – Μελέτη κτιρίων και χώρων σύνθετων λειτουργιών και συγκροτημάτων μικτών χρήσεων
  • Αστική σύνθεση με έμφαση στην ανάπτυξη παράκτιων μετώπων (waterfront developments)
  • Κτιριακά συγκροτήματα και υπαίθριες διαμορφώσεις λιμενικών εγκαταστάσεων (επιβατικών λιμένων και λιμένων αναψυχής)