Παρασκευή Νουκάκη - Μπαμπάλου

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3372
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3857
Βαθμίδα: 
Ομότιμη καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: 
Αρχιτεκτονική σύνθεση