Μαρία Αδάμη - Καρδαμίτση

Βαθμίδα: 
Ομότιμη καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: 
Περιοχή των Αρχ/κών Συνθέσεων με έμφαση στην Αρχειακή τεκμηρίωση ως βοηθητικό εργαλείο της Αρχ/κής Σύνθεσης