ΤΟΜΕΑΣ IV

Εργαστήριο Οικοδομικής / Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας: διαθέσιμο υλικό