ΤΟΜΕΑΣ IV

Εργαστήριο Οικοδομικής / Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας

  Τηλέφωνο Fax

Διευθυντής

Θεσμοθέτηση: 
Ιδρυτική πράξη, Β.Δ. 663/1967 (ΦΕΚ 206Α/21-11-1967), Ένταξη στη Σχολή ΦΕΚ 80Β/1-3-1983