ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 8

Αρχιτεκτονική Σύνθεση 8: Κτίριο Σύνθετων Λειτουργιών Δημόσιου Χαρακτήρα: διαθέσιμο υλικό

8ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4226
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
8
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τομέας ΙΙΙ
Τομέας IV
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας