ΤΟΜΕΑΣ Ι

Εργαστήριο Ιστορίας και Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3320
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3319
  Τηλέφωνο Fax

Διευθυντής

Γραμματέας

Θεσμοθέτηση: 
Ιδρυτική πράξη, Β.Δ. 663/1967 (ΦΕΚ 206Α/21-11-1967), ΦΕΚ 80Β/1-3-1983, 379B/10-2-2017