Προκήρυξη Δ.Π.Μ.Σ. "'Ερευνα στην Αρχιτεκτονική: Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός" 2021 - 2022

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 15.4.2021

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών σε συνεργασία με τη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου λειτουργούν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Έρευνα στην Αρχιτεκτονική: Σχεδιασμός − Χώρος – Πολιτισμός». Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν μετά από την επιτυχή παρακολούθηση των σπουδών στο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) «Έρευνα στην Αρχιτεκτονική: Σχεδιασμός – Χώρος – Πολιτισμός», στις κατευθύνσεις.

Α ‘Γνωσιολογία της Αρχιτεκτονικής’

Β ‘Προωθημένα Ζητήματα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού’

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τον πλήρη φάκελο σε ψηφιακή μορφή στο e-mail:  salexandropoulou@arch.ntua.gr  από την Δευτέρα 10 Μαΐου μέχρι και την Πέμπτη 20 Μαΐου 2021, το αργότερο 13:00 μ.μ. στην Επιστημονική Γραμματεία με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προκήρυξη.