Διάλεξη με τίτλο Body Crafts. Towards Infinite Adventure of Every Self in Metropolis Life του κ. Zhao Deli

Ημερομηνία: 
Τρίτη 25.6.2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΛΕΞΗ

Σας προσκαλούμε στη δημόσια διάλεξη του συνεργάτη μας στο έργο που προκρίθηκε για το διαγωνισμό Κατασκευής της  UIA στην Κίνα, κ. Zhao Deli 赵德利, Λέκτορα στην σχολή αρχιτεκτονικής της «China Academy of Art» στην πόλη Hangzhou της Λ. Δ. της Κίνας την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 στις 7.00μμ, στο αμφιθέατρο Α008 του κτιρίου Αβέρωφ, στη Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ (συγκρότημα Πατησίων). Η διάλεξη θα γίνει στην αγγλική γλώσσα. Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι!              

Τίτλος Διάλεξης:

Body Crafts
Towards Infinite Adventure of Every Self in Metropolis Life

每 个 市 民 自 身 在 都 市 生 活 中 的 无 止 历 险

"Φανταστείτε τι μπορεί να επιτευχθεί από κάποιον που ελέγχει

τον Ουρανό και τη Γη και που καλύπτει όλη τη ζωή,

ο οποίος χρησιμοποιεί απλά το φυσικό σώμα του ως τόπο για να κατοικήσει,

του οποίου τα αυτιά και τα μάτια του ξέρει ότι μεταφέρουν μόνο φευγαλέες εικόνες,

που ξέρει πώς να ενώσει όλες τις γνώσεις και του οποίου η καρδιά δεν πεθαίνει ποτέ "

Zhuang Zi, Το βιβλίο του Chuang-tzu

Περιεχόμενο Διάλεξης:

Οι κάτοικοι της πόλης τρέχουν βιαστικά κάθε μέρα μέσα στη φασαρία της πόλης, οι ίδιες στερεότυπες και επαναλαμβανόμενες σωματικές κινήσεις, όχι μόνο επιβάλλουν τους περιορισμούς του πολιτισμού, τις ίδιες αναλλοίωτες συνήθειες, τη συναίνεση, την τεχνολογία, την εργασία και τη μελέτη από έξω από το σώμα τους, αλλά μέσα τους φαίνεται να διατηρούν ιδέες και δυνατότητες που είναι διαφορετικές από ολ’ αυτά. Αυτοί οι πολίτες, δεν έχουν σκεφτεί ποτέ γιατί η πόλη είναι έτσι τώρα; Γιατί θα πρέπει να ακολουθήσω τον πολεοδομικό σχεδιασμό για να δείξω την εμπειρία ζωής και να τελειώσω τη δική μου δυνατότητα ζωής που θα έπρεπε να ήταν διαφορετική από κάθε άλλη; Ίσως οι εσωτερικές σκέψεις αυτών των πολιτών, διαφορετικές από την εξωτερική αδράνεια του σώματος, προσπαθούν να ξεπεράσουν την τρέχουσα κατάσταση τους, να αναζητήσουν το νόημα της ύπαρξής τους και να δημιουργήσουν ευκαιρίες για νέα αστική έκφραση. Ωστόσο, συχνά στον μεγαλύτερο μέρος του χρόνου και του χώρου όπου ζουν οι κάτοικοι της πόλης, δεν μπορεί να δημιουργηθεί και να αναπτυχθεί η ποικιλομορφία και το δυναμικό των δικών τους ιδεών. Ακριβώς λόγω αυτών των δύο συνθηκών και αντιφάσεων του εαυτού, ο Bergson πιστεύει ότι όλοι θα αισθανθούν ότι δεν είναι ελεύθεροι. Αντίστοιχα, τα νέα αστικά έργα που θα δυνητικά θα εμφανιστούν θα είναι πάντα σφραγισμένα στην δική σας, στην δική μου ή στην καλλιτεχνική της διαδικασία που έχει παραιτηθεί, που παραιτείται ή πρόκειται να παραιτηθεί. Με την εισαγωγή των πρακτικών της αρχιτεκτονικής Zai-Zao σε σχέση με την κοινωνική και τεχνολογική ανασκόπηση, την αρχιτεκτονική ιστορία και τη δημιουργική φιλοσοφία, σε αυτή τη διάλεξη η αρχιτεκτονική δεν είναι πλέον ένα συγκεκριμένο μορφικό αντικείμενο, ένα επάγγελμα, επιδίωξη, ένα ιδανικό, αποτέλεσμα ή έκφραση, αλλά εκείνη η μοναδική υπέρβαση, αντοχή και αυτο-δημιουργία που συγκρατούνται και κατασκευάζονται ως διαδικασία ατελούς χειροτεχνίας στην αστική ζωή και την περιπέτεια με αλληλεπίδραση και αντιστροφή μεταξύ σώματος και αρχιτεκτονικής, όπου ο καθένας προηγουμένως έχει διεγερθεί και στερηθεί ευαισθησίας και διαφοροποίησης.

 

LECTURE INVITATION

You are cordially invited to attend a public lecture by Mr. Zhao Deli 赵德利, a lecturer at the China Academy of Art school of architecture in Hangzhou, China, and our partner in the UIA Construction Design-built competition project in China. The lecture will take place on Wednesday June 26, 2019 at 7:00pm, at the A008 amphitheater of the Averof building, at the NTUA School of Architecture of (Patision Complex). The lecture will be in English. All welcome!

Lecture Title:

Body Crafts
Towards Infinite Adventure of Every Self in Metropolis Life

每 个 市 民 自 身 在 都 市 生 活 中 的 无 止 历 险

“just imagine what can be achieved by one who is in control of
Heaven and Earth and who encompasses all life,
who simply uses his physical body as a place to dwell,
whose ears and eyes he knows only convey fleeting images,
who knows how to unite all knowledge and whose heart never dies”
Zhuang Zi , The Book of Chuang-tzu

 

Lecture content:

Citizens rush every day in the hustle and bustle of the city, every stereotyped and repeated body movements, not only shouldering the constraints of culture, unbroken customs, consensus, technology, work and study from outside the body, their internal parts also seem to retain idea and potential that are different from those. These citizens have never thought about why the city is like this now? Why should I follow the urban planning to indicate life experience and to end my own life possibility that should have been different from one another? Perhaps the inner thoughts of these citizens, different from the external inertia of the body, try to transcend their current situation, seek the meaning of their own existence and create opportunities for new urban expression. However, often, in most of the time and space where citizens live, the diversity and potential of their own ideas cannot be generated and developed. It is precisely because of these two existences and contradictions of self that Bergson believes that everyone will feel that they are not free. Correspondingly, the new urban works that could have appeared will always be sealed in your, in my, or in his or her artistic process that has been given up, that is giving up or that is about to give up. By introducing practices of Zai-Zao architecture in relation to social and technological review, architectural history and creative philosophy, in this lecture, architecture is no longer a specific formal-object, discipline, pursuit, ideal, result or expression, but those unique, breakthrough, self-resistance and self-creation that are retained and constructed as process of incomplete crafts in urban life and adventure by interaction and inversion between body and architecture where each one is previously being stimulated and deprived of sensibility and difference. 

 

 

 

Συνημμένα Αρχεία: