Ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων μοριοδότησης για την επιλογή των συμμετεχόντων σπουδαστών στην εκπαιδευτική εκδρομή στο Leipzig / Dresden / Dessau με θέμα: "Resilient European Cities" 16 - 21.9.2019

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 21.6.2019

Ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων μοριοδότησης (μετά και από την λήξη της προθεσμίας για υποβολή ενστάσεων / αντιρρήσεων) για την επιλογή των συμμετεχόντων σπουδαστών στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ LEIPZIG / DRESDEN / DESSAU ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «RESILIENT EUROPEAN CITIES», 16 - 21.9.2019

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται αναλυτικά, τα ονόματα των σπουδαστών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον εμπρόθεσμα, τα επιμέρους δεδομένα για τον υπολογισμό της μοριοδότησης (σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση των σπουδαστών), το τελικό αποτέλεσμα της μοριοδότησης και η τελική σειρά κατάταξης.

Συνημμένα Αρχεία: