Κοσμήτορας

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3871
  Τηλέφωνο Fax

Γραμματέας Γραφείου Κοσμήτορα

  • Άννα Γκουτίδη, Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) 210 772 3872 210 772 3873

Επικεφαλής της Διοίκησης της Σχολής είναι ο Κοσμήτορας της Σχολής. Η θητεία του είναι τριετής. Διευθύνει τη Σχολή και προΐσταται των υπηρεσιών του, εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία και την ποιότητα των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών διαδικασιών του, εκπροσωπεί τη Σχολή στη Σύγκλητο, συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, προεδρεύει των εργασιών της και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της.


Κοσμήτορας Σχολής
Αθανάσιος Παγώνης, Αναπληρωτής Καθηγητής,
210 772 3871
210 772 3872
dean@arch.ntua.gr