Μαρία Τόμπρα - Παπαδάτου

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3365
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3365
Βαθμίδα: 
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)