Βαθμίδα: 
Ομότιμος καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: 
Θεωρητική διερεύνηση &σχεδιασμός δημοσίων & ιδιωτικών χώρων & αντικειμένων. Συνθέσεις εσωτερικών & υπαιθρίων χώρων μικρής & μεσαίας κλίμακας.