Στεργιούλα Μάνθου

Τηλέφωνα: 
Γραφείο
  • 210 772 3330
Fax Γραφείου
  • 210 772 3329
Βαθμίδα: 
Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)