Πολιτική Ποιότητας Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Η εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας της Σχολής είναι συνδεδεμένη με την στρατηγική του ΕΜΠ.
Επιπλέον η Σχολή δεσμεύεται για την εφαρμογή μιας πολιτικής ποιότητας, που θα υποστηρίζει την
ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών, θα προωθεί τον
σκοπό και το αντικείμενό του, θα υλοποιεί τους στρατηγικούς του στόχους και θα καθορίζει τα
μέσα και τους τρόπους επίτευξής τους, θα εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες διαδικασίες ποιότητας, με
τελικό σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του. Έχει ως αντικείμενο την επιδίωξη ειδικών στόχων, σχετικών
με τη διασφάλιση ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών, τα οποία προσφέρει η ακαδημαϊκή
μονάδα (Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών).

Όραμα / Αποστολή της Σχολής είναι:
να δημιουργεί και να μοιράζεται τη γνώση και να εκπαιδεύει προς όφελος της κοινωνίας.
Ειδικότερα, να υπηρετεί στόχους εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς, και ευρύτερα κοινωνικούς, μέσα
σε πλαίσιο αρχών της επιστημονικής δεοντολογίας, της λογοδοσίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και
της κοινωνικής συνοχής.

Στρατηγικοί στόχοι της Σχολής είναι:

 • Η παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, με έμφαση στη φοιτητοκεντρική μάθηση,
 • Η διαρκής αναβάθμιση του νέου ΠΠΣ που εφαρμόζεται από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος  (2018‐2019) μέσω ετήσιων αναθεωρήσεων και επικαιροποιήσεων του.
 • Η βελτίωση της σύνδεσης με την αγορά εργασίας, τους επιστημονικούς φορείς και τους αποφοίτους του Τμήματος.
 • Η παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου, προώθηση συνεργασιών και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων προς όφελος της κοινωνίας.
 • Η ενίσχυση της εξωστρέφειας με προώθηση νέων συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Η αποτελεσματικότητα των διοικητικών διαδικασιών και βελτίωση των υποδομών της Σχολής με προτεραιότητα στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας
 • Η προώθηση της κοινωνικής φυσιογνωμίας της Σχολής

 

Μέσα και τρόποι επίτευξης των στρατηγικών στόχων της Σχολής:

 • επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,
 • παροχή υψηλής και ολοκληρωμένης εκπαίδευση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης, της τεχνολογίας και των τεχνών, καθώς και της διεθνούς επιστημονικής πρακτικής σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα (Directive 2005/36/EC άρθρο 46)
 • προώθηση της ποιότητας του διδακτικού και ερευνητικού έργου
 • παροχή σύγχρονων γνωστικών αντικειμένων συνδυασμένα με έρευνα και πρακτική άσκηση.
 • η εφαρμογή μέτρων βελτίωσης του περιβάλλοντος με περιβαλλοντικά φιλική και αειφόρο τεχνολογία.
 • διασφάλιση του επίπεδου των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων λαμβάνοντας υπόψη την ζήτηση στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς o διαρκή προσαρμογή στις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και τη δημιουργία νέας γενιάς Αρχιτεκτόνων που θα είναι εφοδιασμένοι με προσόντα και δεξιότητες σε γνωστικά αντικείμενα αιχμής o ενθάρρυνση και ενίσχυση της εξωστρέφειας της Σχολής μέσα από συνεργασίες με εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμούς και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα και από όλες τις ομάδες ανθρώπινου δυναμικού.
 • ικανοποίηση των αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύματος μέσα από τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων και στη συνεχή εκπαίδευση τους.
 • την εφαρμογή ακαδημαϊκών αρχών της δεοντολογίας και της αποτροπής των διακρίσεων σε όλα τα επίπεδα.

Αντικείμενο του νέου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, το οποίο η Σχολή εφαρμόζει από το
τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2018‐2019), είναι να συγκροτήσει τις σπουδές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με κεντρικό στόχο την εκπαίδευση τους ως επιστημόνων και επαγγελματιών οι οποίοι θα έχουν
συγκροτημένες απόψεις για την αρχιτεκτονική, θα κατανοούν σε βάθος το κοινωνικό πεδίο όπου
θα κληθούν να δουλέψουν, θα έχουν κατακτήσει τις απαιτούμενες τεχνικές γνώσεις και θα έχουν
οξύνει τις αισθήσεις και το πνεύμα ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται ολοκληρωμένα στις
εξελίξεις των αρχιτεκτονικών ιδεών και της κοινωνίας. Οι σπουδές στη Σχολή επιδιώκουν τη
δημιουργία ολοκληρωμένων επιστημόνων, που θα έχουν ικανότητα διεπιστημονικής συνεργασίας
και θα έχουν κατανοήσει την ευθύνη τους απέναντι στην κοινωνία για τη δημιουργία
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος υψηλής ποιότητας, που θα πληροί αισθητικές, λειτουργικές,
πολιτιστικές, τεχνολογικές και οικολογικές απαιτήσεις.

Ειδικότερα, για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής, η Σχολή δεσμεύεται να εφαρμόσει διαδικασίες
ποιότητας που θα αποδεικνύουν:

 • την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών
 • την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου
 • την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού
 • την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας
 • τους τρόπους σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα
 • το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας
 • την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας
 • τη διενέργεια της ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ καθώς και τη συνεργασία της ΟΜΕΑ με τη ΜΟΔΙΠ του ΕΜΠ.
Σύντομος τίτλος: 
Πολιτική Ποιότητας ΠΠΣ της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών