Εργαστήριο Προσωπικών Υπoλογιστών: διαθέσιμο υλικό