Ειδικά θέματα γεωμετρικής τεκμηρίωσης μνημείων

Επιλογής Κατεύθυνσης
Κωδικός Μαθήματος: 
41163
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Περιοχή: 
Δ.Π.Μ.Σ. "Προστασία Μνημείων"
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Εφαρμογή Γεωδαιτικών & Φωτογραμμετρικών μεθόδων για τη Γεωμετρική Τεκμηρίωση Μνημείων. Συγκεκριμένη εφαρμογή για την εμπέδωση των μεθόδων για τη Γεωμετρική Τεκμηρίωση Μνημείων. Συγκεκριμένη εφαρμογή για την εμπέδωση των μεθόδων σε πραγματικές συνθήκες. Εκτέλεση λήψεων και μετρήσεων στο ύπαιθρο, Ενδεικτική επεξεργασία στοιχείων στα εργαστήρα Γενικής Γεωδαισίας και Φωτογραμμετρίας του ΤΑΤΜ ΕΜΠ και υπολογισμοί γραφείου.

Διδάσκων