Υποτροφίες αριστείας ΙΚΥ μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα - Πρόγραμμα Siemens

Ημερομηνία: 
Κυριακή 04.8.2013

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή της με αριθμ. 2/71343/24-7-2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1830/Β/26-7-2013) ανακοινώνει:

  • την προκήρυξη συνολικά εκατό (100) θέσεων υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου (Διδακτορικό) στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13
  • την προκήρυξη πενήντα (50) θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου (Μάστερ) στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14
  • την προκήρυξη πενήντα (50) θέσεων με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ: http://www.iky.gr/upotrofies-aristias-siemens