Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Δ. 407/80

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 19.3.2021

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (συνεδρίαση 24/02/2021) έχοντας υπόψη την με αριθμ. πρωτ. Φ.11/138717/Z2/13-10-2020 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, του άρθρου 28 παρ. 3 του Ν.4386/2016 και του Ν.4485/2017 όπως ισχύουν, καθώς και την Απόφαση της Συγκλήτου του ΕΜΠ (Συνεδρίαση 21/10/2020), αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη τεσσάρων (4) διδασκόντων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (5 μήνες), για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, με τη δυνατότητα ανανέωσης εφόσον προβλεφθεί δαπάνη από σχετική Υπουργική Απόφαση, ως εξής:

Μία (1) θέση πλήρους απασχόλησης με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός», για τη διδασκαλία του μαθήματος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής:

  • «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 2: Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Σύνθεση 2»

Μία (1) θέση μερικής απασχόλησης με γνωστικό αντικείμενο: «Οικοδομική», για τη διδασκαλία του μαθήματος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής:

  • «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 6_Ν: Μικρής κλίμακας κατασκευές - κτίριο, χώρος, αντικείμενο»

Μία (1) θέση μερικής απασχόλησης με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός», για τη διδασκαλία του μαθήματος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής:

  • «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 8Α: Αρχιτεκτονική υπαίθριων δημόσιων χώρων σε αστικό και φυσικό τοπίο»

Μία (1) θέση μερικής απασχόλησης με γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορία της τέχνης», για τη διδασκαλία του μαθήματος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής:

  • «Ιστορία και θεωρία 4ου εξαμήνου: Νεοκλασικισμός έως και τη Μοντέρνα Εποχή»

 

Οι διδάσκοντες θα προσφέρουν επιπρόσθετο επιστημονικό έργο στη Σχολή σχετικά με τα ως άνω μαθήματα.

Δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας έχουν Επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους.

Οι ανωτέρω προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με μισθολογική αντιστοιχία της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή (η μηνιαία αμοιβή του προσλαμβανόμενου με καθεστώς μερικής απασχόλησης ορίζεται ίση με το 1/3 των αποδοχών της βαθμίδας στην οποία προσλαμβάνεται (N.2530/97, άρθρο 2 & 3)).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την τελευταία δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιεύσεων, διδακτικού, ερευνητικού και αρχιτεκτονικού έργου, με έμφαση στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης
  4. Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ

Ειδικά για τη θέση με γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορία της Τέχνης» απαιτούνται και

  1. Αντίγραφα δημοσιεύσεων και διδακτορικής διατριβής

Πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών, και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

Τα δικαιολογητικά 2, 3, 4 (και 5 όπου απαιτείται) υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο μέσω της υπηρεσίας wetransfer.com στο e−mail της Γραμματείας της Σχολής depinfo@arch.ntua.gr. Η αίτηση, η αναλυτική καταγραφή των συνημμένων δικαιολογητικών καθώς και το απαντητικό μήνυμα της υπηρεσίας wetransfer.com για την επιτυχή αποστολή των αρχείων υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στο e−mail της Γραμματείας της Σχολής depinfo@arch.ntua.gr με θέμα (subject): «Υποβολή υποψηφιότητας Π.Δ. 407/80 (επώνυμο) (όνομα)». Όλα τα ανωτέρω τίθενται στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων:  01−04−2021