Μεταφορά θέσης Ενόπλων Δυνάμεων για το ακαδ. έτος 2020-2021

Ημερομηνία: 
Τρίτη 22.9.2020

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για μεταφορά θέσης σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 143458/Ζ1/14-09-2015 ΦΕΚ 2011/16-09-2015 «Μεταφορά θέσεων φοίτησης στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 να αποστείλουν ηλεκτρονικά στην Γραμματεία της Σχολής ( email: protocol@arch.ntua.gr) από 15/09/2020 έως 15/10/2020 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό Σπουδών ή βεβαίωση εγγραφής από το Τμήμα φοίτησής τους.
  2. Πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο οποίο να αναγράφεται η πόλη όπου υπηρετούν ή πρόσφατη βεβαίωση από το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο.
  3. Φωτοτυπία Ταυτότητας.
Συνημμένα Αρχεία: