Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΤΕΠ στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων της Σχολής

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 26.6.2020

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 17, 18 και 26 του Ν.4485/04.08.2017 (ΦΕΚ 114 τ. Α’) και στην Υ.Α. 153348/Ζ1/15.09.2017 (ΦΕΚ 3255 τ. Β΄), όπως αντικαταστάθηκε με την Υ.Α. Αριθμ. Β. Προτ. 191014/Ζ1/07.11.2017 (ΦΕΚ 3969/13.11.2017 τ. Β΄) προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου μέλους Ε.Τ.Ε.Π και του αναπληρωτή του για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στις Γενικές Συνελεύσεις α) του Τομέα “Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός”, β) του Τομέα "Αρχιτεκτονική Γλώσσα, Επικοινωνία και Σχεδιασμός", γ) του Τομέα "Συνθέσεις Τεχνολογικής Αιχμής" της Σχολής με ετήσια θητεία

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν υποψηφιότητα στην Εφορευτική Επιτροπή διά της Γραμματείας της Σχολής, από 29/06/2020 έως και τις 06/07/2020 με αίτησή τους ηλεκτρονικά ή επιστολικά. Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί και συνημμένη σε ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) secretary@arch.ntua.gr.

Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα γίνει από την Εφορευτική Επιτροπή που θα οριστεί για τη διενέργεια των εκλογών και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, αποτελούμενη από μέλη της οικείας κατηγορίας προσωπικού.

Οι εκλογές θα λάβουν χώρα την Παρασκευή 17/07/2020 με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία μετά την ανακήρυξη των υποψηφίων από την εφορευτική επιτροπή.

Συνημμένα Αρχεία: