Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη διευθυντών Τομέων της ΣΑΜ

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 26.6.2020

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν.4485/04.08.2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄), στην Υ.Α.153348/Ζ1/15.09.2017 (ΦΕΚ 3255 τ.Β’), στο άρθρο 72 του Ν.4690/30.05.2020 (ΦΕΚ 104 τ.Α΄) και στα άρθρα 98 και 127 του Ν.4692/12.06.2020 (ΦΕΚ 111 τ.Α΄), ο Κοσμήτορας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών στους Τομείς της Σχολής:

  1. Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
  2. Πολεοδομία και Χωροταξία
  3. Αρχιτεκτονική Γλώσσα, Επικοινωνία και Σχεδιασμός
  4. Συνθέσεις Τεχνολογικής Αιχμής

για μονοετή θητεία από 01/09/2020 έως και 31/08/2021.

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 και από ώρα 10:00 έως 13:00.

Υποψήφιοι, σύμφωνα με την προαναφερθείσα νομοθεσία, δύνανται να είναι τα πλήρους απασχόλησης μέλη ΔΕΠ, των βαθμίδων Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή και Επίκουρου Καθηγητή, του οικείου Τομέα.

Επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή για δεύτερη συνεχόμενη θητεία.

Διευθυντής δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν περάσουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του.

Δεν επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.

Ο Διευθυντής του Τομέα δεν επιτρέπεται να κατέχει  συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, να υποβάλουν υποψηφιότητα στη Γραμματεία της Σχολής από 29/06/2020 έως και τις 06/07/2020 με αίτησή τους (ηλεκτρονικά ή επιστολικά) προσωπικά ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, απευθυνόμενη στον Κοσμήτορα της Σχολής. Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί και συνημμένη σε ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στη διεύθυνση: secretary@arch.ntua.gr

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής, με γραπτή δήλωση που απευθύνεται στον Κοσμήτορα.

Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα γίνει από την Εφορευτική Επιτροπή που θα οριστεί για τη διενέργεια των εκλογών και θα αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 του Νόμου 4485/4.8.2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή Τομέα απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του οικείου Τομέα.

Συνημμένα Αρχεία: