Μεταφορά θέσεων φοίτησης στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 18.10.2019

Στη Γ.Σ. της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. (αρ. συνεδρίασης 2/16-10-2019) εγκρίθηκε η εγγραφή στη Σχολή των αιτούντων της μεταφοράς θέσης φοίτησής τους, μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσαν, βάσει του άρθρου 29, κεφάλαιο Δ’, ν.4327 (ΦΕΚ 50/Α/14-5-2015) και της Υ.Α. αρ.143458/Ζ1/14-9-2016 (ΦΕΚ 2011/Β/16-9-2015) «Μεταφορά θέσης στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας».

 

Καλούνται όσοι υπέβαλαν αίτηση να κάνουν την έγγραφή τους στη Γραμματεία της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ (κτ. Τοσίτσα, ισόγειο) και ώρα 12.00 -14.00 από Δευτέρα 21-10-2019 έως και Δευτέρα 28-10-2019.

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση Εγγραφής (χορηγείται από την Γραμματεία).
  2. Αποφοιτήριο – Διαγραφή από τη Σχολή/Τμήμα Προέλευσης.
  3. Αναλυτική Βαθμολογία Σχολής / Τμήματος Προέλευσης για όσους επιθυμούν να κάνουν χρήση τωνδιατάξεων του άρθρου 35 του Ν. 4125/2013 (ΦΕΚ 24Α΄) ‘’Αναγνώριση μαθημάτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση’’ 
  4. Μία φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
  5. Ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου.
  6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας .
  7. ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και Τ.Κ της διεύθυνσης κατοικίας.