Μεταφορά θέσεων φοίτησης στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 27.9.2019

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για Μεταφορά θέσης σύμφωνα με την Υ.Α. 143458/Ζ1/14-9-2015 (ΦΕΚ 2011/16-9-2015) "Μεταφορά θέσης φοίτησης στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας" για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 να προσέλθουν στη Γραμματεία (κτ. Τοσίτσα, ισόγειο) από 15/9/2019 έως 15/10/2019 με τα παραπάνω δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό Σπουδών / Βεβαίωση εγγραφής από το Τμήμα φοίτησής τους

2. Πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο θα αναγράφεται η πόλη, όπου υπηρετούν ή πρόσφατη βεβαίωση από το καθ΄ύλην αρμόδιο όργανο.

3. Φωτοτυπία ταυτότητας

Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτερω διαδικασίες γίνονται είτε από τους ίδιους είτε από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.