Επιστημονική Εσπερίδα: "Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός"

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 19.1.2018

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΕΣΠΕΡΙΔΑ

Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός Τετάρτη 24.1.2018 · Αίθουσα Τελετών ΕΜΠ Πατησίων · Κτίριο Αβέρωφ

Διοργανωτές φορείς:

  • ΕΜΠ / Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών.
  • Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.
  • Επιστημονική Εταιρεία Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας.

Στόχος της επιστημονικής εσπερίδας

Ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο χώρο βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών και αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική πρόκληση για τη Διοίκηση και την επιστήμη της Χωροταξίας. Μάλιστα με τη θέ­σπιση της Κοινοτικής Οδηγίας 2014/89/ΕΕ ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός αναγορεύεται σε διατομεακό μέσο πολιτικής που επι­τρέπει στις δημόσιες αρχές και όλους τους ενδιαφερομένους να εφαρμόζουν μια συντονισμένη, ολοκληρωμένη και διασυνοριακή προ­σέγγιση που θα συμβάλει στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των θαλάσσιων και παράκτιων οικονομιών και στην αειφορο χρήση των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων. Έτσι η βιώσιμη συνύπαρξη των χρήσεων και, κατά περίπτωση, η κατάλληλη χωροθέτηση των συ­ναφών χρήσεων στον θαλάσσιο χώρο απαιτούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση προγραμματισμού και διαχείρισης, που επιτυγχάνεται με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που επηρεάζουν καθοριστικά τη βιώσιμη ανάπτυξη στη χώρα μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στόχοι της επιστημονικής εσπερίδας είναι μεταξύ άλλων:

-> Να επισημανθούν οι σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, να εντοπι­στούν συμπληρωματικότατες και αντιθέσεις / συγκρούσεις και να ενισχυθεί ο δημόσιος διάλογος για τον καθορισμό πολιτικών για τη συνολική διαχείριση τους.

-> Να τεθούν δημόσια τα ερωτήματα πολιτικής που συνδέονται με τη συσχέτιση του χερσαίου και του θαλάσσιου χωροταξικού σχε­διασμού με ιδιαίτερη έμφαση στην ευαίσθητη ζώνη των ακτών.

-> Να αναδειχθούν οι ιδιαιτερότητες του ελληνικού θαλάσσιου χώρου που συνδέονται τόσο με την έντονη νησιωτικότητα και την εκτε­ταμένη ακτογραμμή, όσο και με ζητήματα όπως ο ορυκτός πλούτος, οι γεωπολιτικές παράμετροι, και οι συσχετίσεις με τις γείτονες χώρες.

-> Να αναδειχθεί η συσχέτιση και η επίδραση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού στις πολιτικές για την προσαρμογή στην κλιμα­τική αλλαγή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

16:45 - 17:00:     ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΕΓΓΡΑΦΗ

17:00 -17:10:     Κ. Σερράος, καθηγητής ΕΜΠ / Δ/ντης ΣΠΕ: Έναρξη /καλωσόρισμα προσκεκλημένων/στόχος επιστημονικής εσπερίδας.

Μέρος Α: ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ · συντονιστής: Κ. Σερράος, καθηγητής ΕΜΠ

17:10 -17:30:     Λ. Βασενχόβεν, ομότιμος καθηγητής ΕΜΠ; Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής χωροταξίας.

17:30 -17:45:     Α. Σακελλαροττούλου, αντιπρόεδρος ΣτΕ: Η νομολογία του ΣτΕ για το σχεδιασμό και τη διαχείριση του ϋαλάσσιου και παράκτιου χώρου.

17:45 -18:00:     Κ. Κανελλοπούλου, Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικής Χωροταξικής Στρατηγικής ΥΠΕΝ: Η ενσωμάτωση της ευρωπαϊκή ο­δηγία για τον ϋαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, στο ελληνικό δίκαιο.

18:30 -18:15:     Χ. Κοκκώσης, καθηγητής ΠΘ: Ο ϋαλάσσιοςχωροταξικός σχεδιασμός και η ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων περιο­χών: προκλήσεις και προοπτικές.

Μέρος Β: ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ · συντονιστής: Δ. Μέλισσας, καθηγητής ΕΜΠ

18:30 -19:30:     Συζήτηση «στρογγυλής τραπέζης»

Συμμετέχοντες:    ·

  • Σ. Αυγερινού Κολωνία (Καθηγήτρια ΕΜΠ / Πρόεδρος ΣΕΠΟΧ)
  • Β. Βασιλοπούλου (Διευθύντρια Ερευνών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
  • Μ. Λάζογλου (Δρ. Χωροτάκτης, στέλεχος ΕΛΛΕΤ)

  • Δ. Οικονόμου (Καθηγητής ΠΘ / ΕΕΔιΠοΧ)

  • Χ. Πλατιάς (Ειδικός Επιστήμονας ΥΝΑΝΠ, Προϊστάμενος Τμήματος Λιμενικής Πολιτικής)

19.30 - 20.00:     Παρεμβάσεις - Συζήτηση

20:00 - 20:15:     Δ. Μέλισσας / Κ. Σερράος: ΛΗΞΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ

Συνημμένα Αρχεία: