Βαθμίδα: 
Assistant Professor
Γνωστικό αντικείμενο: 
Architectural Composition